ABOUT ALCRN

General provisions

The Australian Lithuanian Cyber Security Research Network (ALCRN)) was created in 2021 by RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) University, Australia and MRU (Mykolas Romeris University). The network was officially launched in February, 2022 in Melbourne, Australia and Vilnius, Lithuania.

Goals

The purpose is to connect cyber security researchers, students and industry & government practitioners working on and/or interested in Australia and Lithuania. Another aim of the network is to allow research institutions, associations, companies, clusters to join the network.

Aims

The aims of the network are:

 1. Promote increased awareness and understanding of the state of cybersecurity and associated issues within the network, as well as more broadly within Australian and Lithuanian society;
 2. Support Australia and Lithuanian Cyber activities by sharing knowledge, skills, expertise, experiences, plans, policies, procedures and practices;
 3. Conduct joint research as required on identified cybersecurity trends, risks, threats, impacts and controls as well as future disruptions. The cyber research would relate to the organisational, human, technical and legal aspects of Cyber Security, including cyber threats and influence on a democratic society;
 4. Publish and make available any artefacts produced by then Network for reference;
 5. Promote co-operation and collaboration between Australia and Lithuania.

Principles

The activities of the network are based on the following principles:

 1. Cyber security is an integral part of national security, it supports the functioning of the democratic society, the competitiveness of the economy and innovation;
 2. Cyber security is guaranteed by respecting fundamental rights and freedoms as well as by protecting individual liberties, personal information and identity;
 3. Cyber security is ensured on the basis of the principle of proportionality while taking into account existing and potential risks and resources;
 4. Cyber security is ensured in a coordinated manner through cooperation between the public, private sectors and academia;
 5. Cyber security is supported by intensive and competitive research and development; 
 6. Cyber security is ensured via international cooperation with allies and partners. Through cooperation, Australia and Lithuania promotes global cyber security and enhances its own competence.

Membership

Membership is free and enables members to connect, stay updated on research and events on in relation to Australia and Lithuania in cybersecurity and related areas. Participation in the network also provides an opportunity to join ongoing research, initiate new research with network participants, conduct research, dedect fake news in the media, including social networks. The aim of the network is to share information and develop partnerships within and beyond Australia and Lithuania.

Bendrosios nuostatos

Australijos-Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklą (ALCRN) 2021 m. sukūrė RMIT (Karališkojo Melburno technologijos instituto) universitetas (Australija) ir MRU (Mykolo Romerio universitetas). Tinklas oficialiai pristatytas 2022 m. vasario mėn. Melburne, Australijoje ir Vilniuje, Lietuvoje.

Tikslai

Pagrindinis tikslas – sujungti kibernetinio saugumo tyrėjus, studentus ir pramonės bei valdžios specialistus-praktikus, dirbančius ir (arba) besidominčius kibernetiniu saugumu Australijoje ir Lietuvoje. Kitas tinklo tikslas – leisti prie tinklo prisijungti mokslo įstaigoms, asociacijoms, įmonėms, klasteriams.

Uždaviniai

Tinklo uždaviniai yra šie:

 1. Skatinti platesnį informuotumą ir supratimą apie kibernetinio saugumo būklę ir susijusias problemas tinkle Australijos ir Lietuvos visuomenėje;
 2. Remti Australijos ir Lietuvos kibernetinę veiklą dalinantis žiniomis, įgūdžiais, patirtimi, planais, politika, procedūromis ir praktika;
 3. Esant poreikiui, atlikti bendrus nustatytų kibernetinio saugumo tendencijų, rizikos, grėsmių, poveikio ir kontrolės bei būsimų trikdžių tyrimus. Kibernetiniai tyrimai būtų susiję su organizaciniais, žmogiškaisiais, techniniais ir teisiniais kibernetinio saugumo aspektais, įskaitant kibernetines grėsmes ir įtaką demokratinei visuomenei;
 4. Skelbti ir padaryti prieinamus susipažinimui visus Tinklo sukurtus stebėjimo rezultatus;
 5. Skatinti Australijos ir Lietuvos bendradarbiavimą.

Principai

Tinklo veikla grindžiama šiais principais:

 1. Kibernetinis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis, ji palaiko demokratinės visuomenės funkcionavimą, ekonomikos konkurencingumą ir inovacijas;
 2. Kibernetinis saugumas užtikrinamas gerbiant pagrindines teises ir laisves, taip pat apsaugant asmens laisves, asmeninę informaciją ir tapatybę;
 3. Kibernetinis saugumas užtikrinamas vadovaujantis proporcingumo principu, atsižvelgiant į esamas ir galimas rizikas bei išteklius;
 4. Kibernetinis saugumas užtikrinamas koordinuotai bendradarbiaujant viešajam, privačiam sektoriams ir akademinei bendruomenei;
 5. Kibernetinis saugumas remiamas intensyvių ir konkurencingų mokslinių tyrimų ir plėtros;
 6. Kibernetinis saugumas užtikrinamas tarptautiniu mastu bendradarbiaujant su sąjungininkais ir partneriais. Bendradarbiaudamos Australija ir Lietuva skatina pasaulinį kibernetinį saugumą ir didina savo kompetenciją.

Narystė

Narystė yra nemokama ir leidžia nariams bendrauti, gauti naujausią informaciją apie tyrimus ir įvykius, susijusius su Australija ir Lietuva kibernetinio saugumo ir panašiose srityse. Dalyvavimas tinkle taip pat suteikia galimybę prisijungti prie vykdomų tyrimų, inicijuoti naujus tyrimus su tinklo dalyviais, įgyvendinti tyrimus, aptikti klaidingą informaciją žiniasklaidoje, įskaitant socialinius tinklus. Tinklo tikslas – dalytis informacija ir plėtoti partnerystę Australijoje ir Lietuvoje bei už jos ribų.